Route 66

November 29, 2017

The Route 66

Plan:   1: California Part: 2: Arizona Part: 3: New Mexico Part: 4: Texas 5: Oklahoma 6: Kansas 7: Illinois